REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.NIKBUTY.PL

SKLEP INTERNETOWY WWW.NIKBUTY.PL dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

SPIS TREŚCI:

1. Postanowienia ogólne

2. Rejestracja Kupującego i konto Kupującego

3. Przyjmowanie i realizacja zamówień

4. Ceny towarów i koszty wysyłki

5. Czas realizacji zamówienia

6. Formy płatności

7. Tryb zgłaszania uszkodzenia przesyłek. Wymiana przesyłek uszkodzonych w transporcie

8. Odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej

9. Odstąpienie przez konsumenta od umowy sprzedaży. Zwrot i wymiany

10. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywanie reklamacja i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

12. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

13. Ochrona danych osobowych

14. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia ogólne

  1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się w domenie internetowej www.nikbuty.pl, zwanym dalej „Sklep Internetowy”, jest JAN NURZYŃSKI ZAKŁAD PRODUKCJI OBUWIA „NIK” z siedzibą w Dębowicy (21-404 Trzebieszów) pod numerem 30, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer REGON: 8250005787, NIP: 8250005787, określany dalej jako „Sprzedający”. Szczegółowe dane kontaktowe znajdują się na stronie „Kontakt z nami”.

  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

  4. W Sklepie Internetowym podmioty zainteresowane mogą dokonywać zakupów towarów obuwnicznych i akcesoriów pod marką „NIK” („Towary”), na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  5. Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności:

   1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

   2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy;

   3. zakaz dostarczania przez jakikolwiek podmiot składający zamówienie, określane dalej jako „Klient” lub „Kupujący”, treści o charakterze bezprawnym;

   4. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

   5. tryb postępowania reklamacyjnego związanego ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

  6. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną jest Sprzedający.

  7. Usługa świadczona drogą elektroniczną polega na:

   1. umożliwieniu przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego;

   2. umożliwieniu dokonywania Klientom poprzez serwis Sklepu Internetowego zamówień na Towary, których asortyment wraz cenami został wskazany na stronie Sklepu Internetowego;

   3. prowadzeniu internetowej platformy sprzedaży wysyłkowej towarów zamówionych przez Kupujących (zawierania umowy sprzedaży na odległość);

   4. umożliwieniu zakładania i prowadzenia konta Klienta w ramach serwisu Sklepu Internetowego;

   5. przesyłaniu newsletter’a dla Klientów, którzy wyrazili wolę jego otrzymywania.

  8. Sprzedający informuje, że usługi wskazane w ust. 1.5.1, 1.5.4 oraz 1.5.5 są usługami nieodpłatnymi.

  9. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Klientem, a Sklepem Internetowym.

  10. Zamówienia dokonywane na Towary, których asortyment został wskazany na stronie Sklepu Internetowego, są w każdym przypadku zamówieniami z obowiązkiem zapłaty i prowadzą do zawarcia odpłatnej umowy sprzedaży zamówionego towaru.

  11. Sprzedający zastrzega, że informacje o asortymencie towarów oraz cenach, podane na stronie Sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

  12. Sprzedający prezentuje zdjęcia oferowanych Towarów wraz z opisami. Staramy się aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę produktów. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych (m.in. indywidualne ustawienia monitorów) i sprzedający nie ponosi za nie odpowiedzialności.

  13. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

  14. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

  15. Podczas dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i oświadcza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

  16. W ceu korzystania z usług świadczonych na podstawie Regulaminu Klient powinien spełnić następujące minimalne wymagania techniczne:

   1. posiadać przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla, FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2;

   2. posiadać włączoną obsługę Java Script;

   3. posiadać aktywny adres e-mail.

 1. Rejestracja Kupującego i konto Kupującego. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

  1. Zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego dokonuje się poprzez otwarcie strony serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

  2. Zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług założenia i prowadzenia konta Klienta dokonuje się poprzez rejestrację konta Klienta.

  3. Zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług newslettera, zamawiania towarów i zawierania na odległość umowy sprzedaży może się dokonać poprzez:

   1. rejestrację Kupującego i założenie przez niego konta;

   2. złożenie przez Kupującego jednorazowego zamówienia jako gość Sklepu bez tworzenia stałego konta Klienta.

  4. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług wskazanych w ust. 1.5.3-1.5.5 zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy, a Klient będący konsumentem posiada również prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Regulaminie.

  5. Rejestracja Kupującego jest bezpłatna i niezbędna do założenia konta.

  6. Rejestracja Kupującego dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w serwisie Sklepu Internetowego.

  7. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.

  8. W formularzu rejestracyjnym Kupujący podaje swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do utworzenia konta oraz realizacji zamówienia.

  9. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego Sprzedawca przesyła pocztą elektroniczną na podany adres potwierdzenie dokonania rejestracji wraz z potwierdzeniem loginu i hasła oraz linkiem aktywującym konto.

  10. Posiadanie konta umożliwia Kupującemu w szczególności:

   1. bezpośrednie dokonywania zamówień;

   2. edytowanie danych osobowych, w tym adresów dostawy;

   3. przeglądanie historii zamówień;

   4. zamówienie newsletter’a.

  11. Login i hasło mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Kupujący jest obowiązany należycie zabezpieczyć login i hasło przed dostępem osób niepowołanych.

  12. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem niżej wskazanych oświadczeń:

   1. zapoznałem/am się z treścią Regulaminu stanowiącego podstawę złożenia zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży na odległość i akceptuję jego postanowienia;

   2. przystępuję do korzystania z usług Sprzedającego dobrowolnie;

   3. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki korzystania ze Sklepu Internetowego;

   4. dane podane przeze mnie w formularzu rejestracyjnym/formularzu zamówienia są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich;

   5. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną;

   6. wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Sprzedającego w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych Regulaminem;

   7. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu adres e-mail wiadomości i informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu Internetowego.

  13. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w następujących przypadkach:

   1. jeżeli cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z regulaminem Sklepu Internetowego;

   2. jeżeli działalność Klienta zmierza do popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich;

   3. jeżeli Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności Kupującego;

   4. jeżeli Kupujący przesyła niezamówione informacje handlowe;

   5. jeżeli Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu;

   6. jeżeli podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, w szczególności Kupujący podaje nieistniejące miejscowości, nieistniejące w miejscowości ulice, dane postaci fikcyjnych.

  14. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji sprzedaży. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

  15. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną także w przypadku, kiedy Kupujący nie złożył zmówienia lub nie logował się na konto w ciągu jednego roku od ostatniej aktywności.

  16. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane jest przez Sprzedającego na podany w procesie rejestracji adres e-mail i skutkuje trwałym usunięciem konta Klienta.

  17. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane jest przez Kupującego na adres e-mail Sprzedającego wskazany w Regulaminie albo poprzez oświadczenie o usunięciu konta.

  18. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

  19. Sprzedający uprawniony będzie do odmowy zarejestrowania Kupującego, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w ust. 2.13. Sprzedający zawiadomi Kupującego o odmowie rejestracji pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji od odmowy zarejestrowania w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie.

  20. Zabrania się umieszczania przez Klienta w swoim koncie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wezwania Kupującego do usunięcia treści bezprawnych z wyznaczeniem na ich usunięcie terminu nie krótszego niż 3 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Sprzedający będzie uprawniony do usunięcia treści bezprawnych.

 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

  1. Zamówienia od Kupujących są przyjmowane przez Sklep Internetowy za pomocą elektronicznego formularza zamówienia.

  2. Zamówienia drogą elektroniczną można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

  3. Złożenie zamówienia za pośrednictwem elektronicznego formularza zamówienia stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i składa się z następujących czynności technicznych:

   1. wybrania Towarów z asortymentu prezentowanego w Sklepie wraz z wybraniem ilości towarów;

   2. dodania towarów do koszyka;

   3. zalogowania do konta Klienta lub podania prawidłowych danych w przypadku dokonywania zamówienia bez rejestracji (jako gość);

   4. wybrania sposobu zapłaty i dostawy;

   5. potwierdzenia zamówienia.

  4. Kupujący przed potwierdzeniem może dokonać jeszcze modyfikacji lub korekty swojego zamówienia oraz danych, które przekazał Sprzedającemu w formularzu zamówienia.

  5. Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Kupującego cena sprzedaży i koszty przesyłki są wiążące dla stron, o ile Sprzedający przyjmie ofertę Kupującego.

  6. Sprzedający po otrzymaniu zamówienia, w terminie 3 dni roboczych wysyła na wskazany przez Kupującego adres e-mail oświadczenie dotyczące złożonego zamówienia. W wiadomości Sprzedający:

   1. oświadcza, że przyjmuje ofertę Kupującego i zobowiązuje się do wykonania umowy według zamówienia Kupującego. Umowa sprzedaży zostaje zawarta na odległość w dniu złożenia oświadczenia Sprzedającego;

   2. oświadcza, że odmawia przyjęcia oferty Kupującego. Do odmowy przyjęcia zamówienia może dojść w szczególności wtedy, kiedy Sprzedający ustali, że towary objęte zamówieniem nie są dostępny lub termin ich dostarczenia nie może być precyzyjnie ustalony. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia umowa nie zostaje zawarta.

  7. Jeżeli przed złożeniem przez Sprzedającego oświadczenia o przyjęciu oferty, o którym mowa w ust. 3.6.1 powyżej, Kupujący złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oferta złożona przez Kupującego przestaje wiązać.

  8. Po zawarciu umowy Sprzedający może informować Kupującego zmianie statusu zamówienia poprzez wysłanie informacji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

  9. Kupujący nie będący konsumentem może anulować zamówienie do chwili nadania przesyłki z towarem przez Sprzedającego, poprzez odstąpienie od umowy. W takiej sytuacji Kupujący nie będący konsumentem zobowiązany jest do zapłaty odstępnego stanowiącego równowartość ??????? % ceny brutto zakupionych przedmiotów. W przypadku, gdyby Kupujący uprzednio uiścił zaliczkę, kwotę zaliczki uważa się za zapłacenie odstępnego i Sprzedający uprawniony jest do jej zatrzymania. W przypadku gdyby kwota zaliczki przewyższała kwotę odstępnego, nadwyżka zostaje zwrócona Kupującemu. W przypadku, gdyby kwota zaliczki nie pokrywała w całości odstępnego – Kupujący jest zobowiązany do zapłaty różnicy. Powyższa zasada nie dotyczy konsumentów.

  10. W przypadku Kupujących nie będących konsumentami Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży przed wysłaniem zakupionego przedmiotu w przypadku:

   1. posiadania wiedzy o złej sytuacji finansowej Kupującego (w tej sytuacji Sprzedający może uzależnić wydanie zakupionego przedmiotu od uprzedniej zapłaty całej ceny sprzedaży);

   2. błędów w serwisie Sklepu, wynikających z czynników niezależnych od Sprzedającego;

   3. zalegania przez Kupującego z jakimikolwiek należnościami w stosunku do Sprzedającego.

  11. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3.10, Sprzedający składa Kupującemu w formie elektronicznej (e-mail) w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

  12. W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja” bądź towarów oznaczonych jako „wyprzedaż”, o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność dokonania zakupu. Ilość towarów w cenach promocyjnych czy cenach z wyprzedaży jest ograniczona. Sprzedający informuje również w opisie przedmiotu w Sklepie Internetowym o wyczerpaniu pakietu dodatków oferowanych łącznie ze sprzedawanym przedmiotem.

  13. Sprzedający potwierdza Kupującemu zawarcie umowy dołączając do zakupionego towaru paragon fiskalny lub fakturę VAT. Dowód zakupu w postaci faktury lub paragonu zawiera oznaczenie Sprzedawcy, datę sprzedaży, oznaczenie przedmiotu, jego ilość i cenę oraz datę sprzedaży.

  14. Kupującemu będącemu konsumentem Sprzedający przekazuje w formie wiadomości e-mail kierowanej na adres Kupującego potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży zawierające następujące dane:

   1. opis zakupionego przedmiotu oraz sposób porozumiewania się z konsumentem;

   2. dane identyfikujące sprzedającego, w tym dane rejestrowe, adres przedsiębiorstwa Sprzedającego, adres poczty elektronicznej i numery telefonu do kontaktu ze Sprzedającym i składania reklamacji;

   3. cena sprzedaży brutto oraz koszty przesyłki (o ile koszty takie ponosi Kupujący) oraz wybrany przez Kupującego sposób i termin zapłaty;

   4. czas dostarczenia zakupionego przedmiotu przez Sprzedającego oraz opis stosowanej procedury rozpatrywania reklamacji;

   5. przypadki, w których konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy;

   6. obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad oraz zapewnienie, że według najlepszej wiedzy Sprzedającego rzecz kupiona nie posiada wad;

   7. udzielenie gwarancji (o ile została udzielona), osoba gwaranta oraz treść gwarancji. Sprzedający zastrzega, że potwierdzenie umowy w tej części może być dokonane także w formie pisemnej, poprzez dostarczenie konsumentowi dokumentu gwarancji, co następuje najpóźniej w chwili dostarczenia zakupionego przedmiotu;

   8. brak zobowiązania Sprzedającego do stosowania kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;

   9. możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń konsumenckich.

  15. Sprzedający równocześnie z potwierdzeniem zawarcia umowy przekazuje konsumentowi w tej samej formie pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, w którym zawiera następujące informacje i dane:

   1. sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;

   2. koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy;

  16. Potwierdzenie zawarcia umowy, jak również pouczenie i wzór, o których mowa w ust. 3.14, jest przekazywane konsumentowi do chwili dostarczenia zakupionego przedmiotu.

  17. Złożenie przez Kupującego zamówienia przez telefon stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i dokonuje się w trakcie rozmowy z uprawnionym konsultantem. W odpowiedzi na ofertę Kupującego konsultant potwierdza cenę towaru oraz koszty przesyłki oraz informuje (bezpośrednio lub w kolejnej rozmowie) dostępności wszystkich lub części towarów oraz o możliwym czasie dostawy. W przypadku niedostępności żadnego z zamówionych towarów umowa nie zostaje zawarta.

  18. W przypadku, o którym mowa powyżej, przedstawiciel Sprzedającego (konsultant) przekazuje Kupującemu będącego konsumentem informacje i dane wskazane w pkt. 14 i 15, oraz odbiera od konsumenta potwierdzenie o tym, iż wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Na życzenie konsumenta i po podaniu przez niego adresu e-mail, informacje mogą być przekazane na trwałym nośniku w postaci wiadomości e-mail. Konsument potwierdza w takim przypadku fakt otrzymania informacji i danych, o których mowa wyżej oraz fakt zapoznania się z nimi.

  19. Sprzedający potwierdza konsumentowi treść proponowanej umowy sprzedaży zawartej w wyniku zamówienia telefonicznego na trwałym nośniku w formie wiadomości e-mail. Do zawarcia umowy sprzedaży konieczne jest oświadczenie konsumenta o potwierdzeniu zamówienia, złożone pocztą elektroniczną w odpowiedzi na potwierdzenie umowy otrzymane od Sprzedającego. Umowa sprzedaży z konsumentem zawierana jest w takim przypadku z chwilą złożenia przez konsumenta oświadczenia o potwierdzeniu zamówienia, którego treść i warunki otrzymał on od Sprzedającego po rozmowie telefonicznej.

  20. Sprzedający informuje, że rozmowy telefoniczne, których przedmiotem będzie składanie zamówień i zawieranie umowy sprzedaży na odległość mogą być rejestrowane.

 1. Ceny towarów i koszty wysyłki

  1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Do zamówienia dołączony jest paragon lub faktura VAT.

  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do asortymentu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Po zawarciu umowy z Kupującym Sprzedający jest związany ceną towaru i nie będzie jej zmieniał.

  3. W przypadku, kiedy Sprzedający wymaga poniesienia kosztów dostawy zakupionego przedmiotu, Kupujący jest informowany o kosztach dostawy i sposobie dostawy zarówno przed złożeniem zamówienia, na etapie jego kompletowania, jak i przed zatwierdzeniem zamówienia, które jest równoznaczne ze złożeniem oferty zakupu na warunkach określonych przez Sprzedającego.

  4. Koszty wysyłki zależą od ilości oraz gabarytów zamówionych towarów.

  5. Szczegółowe informacje dotyczące opcji i kosztów wysyłki znajdują się na stronie "Dostawa". 1. Czas realizacji zamówienia

  1. Czas realizacji zamówienia, to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji, do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu Internetowego, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

  2. Sprzedający podaje czas realizacji zamówienia w opisie przedmiotu w Sklepie Internetowym lub oznacza czas realizacji zamówienia wyraźnie dla określonego asortymentu towarów.

  3. W przypadkach szczególnych, niezależnych od Sprzedającego, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. O wydłużeniu czasu realizacji zamówienia Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W przypadku konieczności wydłużenia czasu realizacji zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży.

  4. W przypadku przedmiotów wykonywanych na zamówienie Kupującego i posiadających szczególne właściwości (specyfikację) określone w zamówieniu, lub służących do zaspokajania jego zindywidualizowanych potrzeb, termin realizacji umowy, w tym termin dostawy do Kupującego, jest ustalany indywidualnie. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy (anulowania zamówienia) w przypadku, kiedy nie akceptuje podanego przez Sprzedającego terminu realizacji umowy.

  5. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu. Zakupione przedmioty są dostarczane za pośrednictwem podmiotu świadczącego działalność polegającą na odpłatnym dostarczaniu przesyłek. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.

 1. Formy płatności

  1. Kupujący może wybrać płatność za zakupiony przedmiot w formie przelewu na rachunek bankowy przez wysłaniem przesyłki (przedpłata) lub w formie płatności do rąk kuriera przy dostarczeniu przesyłki (płatność za pobraniem).

  2. Zapłaty za przedmiot można dokonać za pomocą portali Przelewy24, PayPal, przelewem zwykłym lub przy odbiorze. Można również wyrazić chęć zapłaty innym sposobem - w tym wypadku proszę o kontakt mailowy na sklep1@nik.com.pl (lub za pośrednictwem formularza kontaktowego). W przypadku płatności z góry wpłata powinna być dokonana w ciągu 4 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W takim przypadku zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.

  3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.

  4. Sprzedający może dopuścić również płatność gotówką przy odbiorze zakupionego towaru w siedzibie Sprzedającego lub innym wyznaczonym przez Sprzedającego punkcie odbioru, albo przelew w ramach elektronicznego systemu płatności. O dopuszczalnej płatności przy odbiorze osobistym towaru Sprzedający informuje wyraźnie na stronie przedmiotu w Sklepie, umożliwiając Klientowi wybór tej formy uiszczenia ceny.

  5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania zaliczki na poczet ceny sprzedaży w wysokości nie większej niż 50% wartości zamówienia. Zastrzeżenie takie dotyczy w szczególności:

   1. towarów nietypowych, niedostępnych w normalnej sprzedaży na terenie Polski a sprowadzanych na indywidualne zamówienia;

   2. towarów posiadających szczególne właściwości określone w złożonym zamówieniu;

   3. zamówień, których łączna wartość przekroczy kwotę brutto 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

  6. O konieczności uiszczenia zaliczki Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego w wiadomości e-mail zawierającej podsumowanie złożonego zamówienia. Sprzedający w tej wiadomości poinformuje Kupującego o wysokości zaliczki oraz o terminie jego wpłaty. Potwierdzając złożenie zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na zasady płatności zaliczki.

  7. W przypadku nieuiszczenia przez Kupującego zaliczki w umówionym terminie zamówienie uznaje się za anulowane. Termin płatności zaliczki rozpoczyna bieg od momentu zawarcia umowy między Stronami. Kupujący jest zwolniony z obowiązku wpłaty zaliczki w przypadku odmowy przyjęcia oferty przez Sprzedającego.

  8. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności przelewem przed wysłaniem przesyłki (przedpłaty) Sprzedający ma prawo wstrzymać się z wysyłką przedmiotu do czasu zaksięgowania na jego rachunku bankowym kwoty w wysokości odpowiadającej cenie sprzedaży wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki.

  9. Po dokonaniu zakupu Sklep Internetowy automatycznie informuje o przyjęciu zamówienia.

  10. Kupujący udziela sprzedającemu pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług z pocztą polską/firmą kurierską w jego imieniu, w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Przekazane na ten cel środki nie stanowią dodatkowego dochodu Sprzedającego.

 1. Tryb zgłaszania uszkodzenia przesyłek. Wymiana przesyłek uszkodzonych w transporcie

  1. Sprzedający zapewnia należyte zabezpieczenie i opakowanie rzeczy sprzedanej, które pozwala zachować jej całość i nienaruszalność w czasie transportu, o ile tylko traktowanie przesyłki w przewozie będzie odpowiadało właściwościom sprzedanej rzeczy.

  2. Kupujący odbierając przesyłkę dostarczoną przez kuriera jest zobowiązany zbadać przesyłkę. Jeżeli stwierdzi, że w trakcie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (art. 545 § 2 k.c.).

  3. W przypadku płatności za pobraniem kurier ma prawo zastrzec, że sprawdzenie przesyłki może nastąpić po uiszczeniu do jego rąk całości ceny sprzedaży towaru wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki.

  4. Kupujący w miarę możliwości powinien zbadać zawartość paczki (nie stan opakowania) w obecności kuriera. Jeżeli kupujący zażąda sprawdzenia zawartości paczki kurier nie ma prawa odmówić uczestniczenia w takiej czynności.

  5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości paczki Kupujący ma prawo zażądać już w obecności kuriera sporządzenia protokołu szkody. Dopuszczalne jest również sporządzenie protokołu szkody po doręczeniu przesyłki, na zasadach określonych we właściwych przepisach. Protokół szkody będzie stanowił dla Sprzedającego oczywistą podstawę bezpłatnej wymiany zakupionego towaru na nieuszkodzony w trybie wymiany przesyłek uszkodzonych w transporcie.

  6. Sprzedający informuje, że podpisanie przez Kupującego pokwitowania odbioru przesyłki bez zastrzeżeń i niesporządzenie protokołu szkody może oznaczać, że przesyłka została odebrana bez zastrzeżeń, a zakupiony towar został dostarczony w stanie nieuszkodzonym, co nie pozbawia Kupującego możliwości składania reklamacji i żądania zwrotu towaru z powodu jego uszkodzenia w transporcie.

  7. W przypadku kiedy Kupujący nie jest konsumentem, wymiana towaru uszkodzonego w transporcie nastąpi tylko na podstawie protokołu szkody sporządzonego na zasadach wskazanych w ust. 7.5. Protokół szkody stanowi dla Sprzedającego wyłączną podstawę wymiany towaru uszkodzonego w transporcie.

  8. Z chwilą wydania przez Sprzedającego sprzedanego towaru przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane ze sprzedanym towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W tym przypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ubytek, uszkodzenie lub utratę towaru powstałe po wydaniu towaru przewoźnikowi, z zastrzeżeniem ust. 8.7.

  9. W przypadku kiedy towar zostanie zwrócony Sprzedającemu z powodu:

   1. podania przez Kupującego błędnych danych adresowych,

   2. nieodebrania przez Kupującego przesyłki w terminie wyznaczonym przez kuriera,

   3. innej przyczyny leżącej po stronie Kupującego,

Sprzedający ma prawo obciążyć kupującego rzeczywistymi kosztami obsługi zwrotnego transportu zakupionego przedmiotu do sprzedającego. W przypadku wskazanym wyżej koszt ponownej dostawy zakupionego towaru ponosi w każdym przypadku Kupujący.

 1. Odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej

  1. Sprzedający prowadzi w Sklepie sprzedaż przedmiotów fabrycznie nowych, nieużywanych i pełnowartościowych. W przypadku kiedy przedmiotem asortymentu Sklepu jest urządzenie używane, lub niepełnowartościowe, informacja o tym zostanie wyraźnie wskazana w opisie sprzedawanego przedmiotu. Sprzedający jest obowiązany do dostarczenia rzeczy wolnych od wad.

  2. Sprzedający udziela gwarancji na sprzedawane przedmioty wyłącznie w przypadku, kiedy wraz z wydaniem przedmiotu Kupującemu wydano mu dokument gwarancji, albo Sprzedający w inny sposób złożył Kupującemu oświadczenie gwarancyjne, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, kiedy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w oświadczeniu.

  3. Oświadczenie gwarancyjne, o którym mowa wyżej może być złożone również na stronie internetowej Sklepu oraz na trwałym nośniku, przy potwierdzeniu konsumentowi zawarcia umowy sprzedaży oraz jej warunków.

  4. Wszystkie reklamacje dotyczące przedmiotów zakupionych od Sprzedającego (zarówno dotyczące gwarancji jakości jak i rękojmi za wady) powinny być składane na piśmie, na adres do korespondencji podany w pkt. 1 regulaminu, albo w formie elektronicznej, na adres e-mail: sklep1@nik.com.pl. W razie konieczności przesłania reklamowanego towaru do Sprzedającego, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego oraz ustalić termin przesłania towaru. Koszt przesłania towaru zakupionego przez Kupującego ponosi Sprzedający. Kupujący jest obowiązany do wypełnienia i dołączenia do przesyłki protokołu reklamacyjnego, którego fomularz został umieszczony na stronie Sklepu, po adresem e-mail: sklep@nik.com.pl. Kupujący powinien wskazać w formularzu reklamacyjnym numer paragonu lub faktury VAT jako dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu towaru u Sprzedającego.

  5. Kupujący będący Konsumentem winien wskazać czy realizuje uprawnienie z gwarancji czy też uprawnienie z rękojmi za wady towaru.

  6. W przypadku kiedy Kupującym nie jest konsument, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi (art. 558 § 1 k.c.).

 Formularz reklamacji >>>

 1. Odstąpienie przez konsumenta od umowy sprzedaży. Zwrot i wymiany

  1. Klient ma prawo wymienić obuwie na inne, jeżeli zakupiony but okaże się za ciasny, za luźny, bądź nie spełnia oczekiwań. Wymiana jest możliwa w terminie do 30 dni od daty otrzymania produktu.

  2. Wymiana obuwia możliwa jest tylko wtedy, gdy Sklep Internetowy dysponuje wymaganym rozmiarem lub modelem na wymianę.

  3. Konieczne jest zgłoszenie chęci wymiany drogą mailową: za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub na następujący adres e-mail: sklep@nik.com.pl. W zgłoszeniu należy zawrzeć dane: imię i nazwisko osoby zamawiającej, model (kod produktu) i rozmiar na który ma być wymieniony zakup.

  4. Po potwierdzeniu dostępności produktu, Sprzedający wysyła do Klienta kuriera z butami na wymianę. Wymiana odbywa się "z rąk do rąk" u kuriera.

  5. Klient powinien przygotować paczkę do odbioru dla kuriera. Do pudełka z obuwiem należy włożyć wydrukowany formularz wymiany lub kartkę zawierającą informację: imię i nazwisko osoby zamawiającej, numer zamówienia oraz dopisek "Wymiana". Nie należy odsyłać paragonu - obowiązuje on na wymieniony produkt! Pudełko z obuwiem należy zapakować, tak aby było gotowe do odbioru przez kuriera. List przewozowy zwrotny na odsyłaną paczkę będzie umieszczony na paczce z nową parą w koszulce za etykietą nadawczą. Należy go wyciągnąć i przylepić na paczkę oddawaną kurierowi.

  6. Zamówienie na wymianę nie musi być opłacone, chyba że wynika to z różnicy w cenie towarów.

  7. Każda pierwsza wymiana butów zakupionych w sklepie www.nikbutik.pl jest DARMOWA. Każda kolejna wymiana odbywa się za dopłatą 20 (słownie: dwadzieścia złotych), którą Klient jest obowiązany zapłacić kurierowi podczas kolejnej wymiany.

  8. W przypadku wymiany na inny model, tańszy od zakupionego w pierwszej kolejności, Sklep Internetowy zwraca różnicę w cenie. W przypadku wymiany na model droższy od zakupionego w pierwszej kolejności, Klient winien dopłacić różnicę w cenie przelewem.

  9. Konsument, który zakupił przedmiot w Sklepie Sprzedającego może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania zakupionego przedmiotu, a w przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach - licząc od dnia otrzymania ostatniej zakupionej rzeczy, partii lub części. Do dochowania tego terminu wystarczy wysłanie tego oświadczenia przez jego upływem (decyduje tu data nadania przesyłki na poczcie tzw. „data stempla pocztowego”). Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

  10. W przypadku skutecznego złożenia przez Konsumenta oświadczenia, o którym mowa w ust. 9.9, Sprzedający zwróci Konsumentowi całą zapłaconą przez niego kwotę, obejmującą cenę sprzedaży – a także koszty przesyłki, przy czym jeżeli Kupujący wybrał sposób przesyłki inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci Konsumentowi koszty przesyłki w wysokości nie wyższej niż koszt najtańszego oferowanego przez niego sposobu przesyłki.

  11. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze [rodukt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres Sprzedającego.

  12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

  13. Zwrot uiszczonej przez konsumenta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przelewem, na wskazany przez konsumenta w treści tego oświadczenia rachunek bankowy. Sprzedający może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Klient będący konsumentem nie wskazał w oświadczeniu numeru rachunku bankowego, zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył ten konsument, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu wskaże on wyraźnie inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

   Formularz wymiany >>> 

   Formularz odstąpienia od umowy (zwrotu) >>> 

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogę elektroniczną. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

  1. Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać minimum następujące dane i informacje:

   1. imię i nazwisko;

   2. login klienta;

   3. adres poczty elektronicznej;

   4. opis usterki, w tym datę (jeśli to możliwe do ustalenia również godzinę) wystąpienia usterki.

  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający poinformuje Klienta pocztą elektroniczną lub na piśmie.

  4. W przypadku uznania reklamacji Klient otrzyma zwrot wydatków poniesionych z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku Klienta nie będącego Konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu utraconych korzyści oraz odpowiedzialność za szkody pośrednie.

  5. Konsument, który zawarł ze Sprzedającym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni licząc od dnia zawarcia umowy. Do dochowania tego terminu wystarczy wysłanie tego oświadczenia przez jego upływem (decyduje tu data nadania przesyłki na poczcie tzw. „data stempla pocztowego”). Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak posłużenie się przez lonsumenta wzorem nie jest konieczne.

  6. W przypadku skutecznego złożenia przez Kupującego oświadczenia, o którym mowa w ust. 10.5, umowę o świadczenie usług uznaje się za niezawartą, a Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie usunąć konto Klienta oraz usunąć podane przez Klienta dane osobowe, niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  7. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach wyżej opisanych nie przysługuje konsumentowi w przypadku kiedy Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego traci prawo do odstąpienia od umowy.

 2. Pozasądowe sposoby rozpatrywanie reklamacja i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

  1. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

   1. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);

   2. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę);

   3. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

  3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 1. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

  1. Niniejszy rozdział Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

  2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

  3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

  4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę zakupionego produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

  5. W razie przesłania zakupionego produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

  6. Zgodnie z art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

  7. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

  8. Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

 1. Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Klientów/Kupujących jest Sprzedający. Kontakt z Administratorem Zamawiający może uzyskać informacje w drodze listownej (Dębowica 30, 21-404 Trzebieszów), mailowej (sklep1@nik.com.pl) lub telefoniczej (+48 728 216 246).

  2. Administrator oświadcza, że wdrożył i stosuje zasady przetwarzania danych osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.E.L.2016.119.1, ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej określane jako „RODO).

  3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Tomasz Nurzyński. Kontakt z Inspektorem Klient/Kupujący może uzyskać w drodze listowej Dębowica 30, 21-404 Trzebieszów, mailowej nik@nik.com.pl lub telefoniczej +48 500 064 860.

  4. Dane osobowe każdego Klienta/Kupującego z osobna są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO w celu wykonania zawartej przez Klienta/Kupującego ze Sprzedającym umowy dotyczącej sprzedaży towarów lub świadczenia usług oferowanych przez Sprzedającego, a także wykonania ciążących na Sprzedającym obowiązków prawnych, weryfikacji wiarygodności płatniczej, dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji, marketingu bezpośredniego produktów i usług objętych ofertą handlową Sprzedającego, w tym w celu dopasowania oferty handlowej i działań promocyjnych do potrzeb Klienta/Kupującego, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

  5. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych Klientów/Kupujących:

   1. imię i nazwisko;

   2. numer telefonu;

   3. adres korespondencyjny;

   4. adres e-mail;

   5. adres IP;

   6. NIP (fakultatywnie).

  6. Dane osobowe Klienta/Kupującego są przechowywane przez okres 5 lat od ich otrzymania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395 t.j.).

  7. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych umów sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

  8. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

  9. Sprzedający może udostępnić dane osobowe Klienta/Kupującego następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

   1. podwykonawcom, czyli podmiotom, za pomocą których Sprzedający realizuje własne zobowiązania jak np. przewoźnicy, spedytorzy, brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy zakupionego produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy produktu Klientowi;

   2. operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta;

   3. podmioty kredytujące / leasingodawcy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności w systemie ratalnym lub płatności leasingowej Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

   4. innym podmiotom, od których Sprzedający nabywa oferowane przez siebie towary lub podmiotom świadczącym usługi analityczne, marketingowe i szkoleniowe - w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących;

   5. właścicielom platform informatycznych, w których są przechowywane dane osobowe Klienta/Kupującego oraz dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;

   6. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z Polityką Prywatności ;

   7. organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

  10. Klient/Kupujący ma prawo do:

   1. żądania dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia swoich danych osobowych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO;

   2. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

   3. wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych;

   4. wniesienia skargi do organu nadzorczego - osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

   5. wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

   6. wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych – jeżeli osoba, której dane dotyczą, umotywowuje w formie pisemnej wskazane żądanie swoją szczególną sytuacją;

   7. sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

  11. Dane osobowe Klienta/Kupującego będącego obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub innego kraju należącego do Unii Europejskiej nie są i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  12. Dane osobowe Klienta/Kupującego podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, według zasad określonych w Polityce Prywatności .

  13. Dobrowolne podanie przez Klienta/Kupującego swych danych osobowych w formularzu zamówienia służy właściwem wykonaniu umowy dotyczącej sprzedaży towarów lub świadczenia usług oferowanych przez Sprzedającego. Z tego powodu niepodanie swych danych przez Klienta/Kupującego będzie sprzeczne z założeniami tejże umowy.

 2. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

  2. Pełny i aktualny tekst Regulaminu jest dostępny na stronie www.nikbutik.pl w zakładce „Regulamin”.

  3. Sprzedający informuje, że może być zmuszony do zmiany niniejszego regulaminu w szczególności w przypadku zaistnienia przyczyn technologicznych lub technicznych, przyczyn leżących po stronie producentów i dostawców albo zmian przepisów prawa.

  4. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej – konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] k.c., to jest Klienta został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

  5. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

  6. Wszystkie fotografie, rysunki, opisy asortymentu sklepu jak również rozwiązania graficzne, bazy danych zastosowane w serwisie stanowią przedmiot praw autorskich Sprzedającego lub są wykorzystywane przez Sprzedającego na podstawie licencji udzielonej przez uprawnione podmioty. Jakakolwiek forma korzystania z wyżej wskazanych utworów i aplikacji przez podmioty nieuprawnione jest zabroniona. Korzystanie z wyżej wskazanych utworów bez wyraźnej zgody sprzedającego lub innego uprawnionego podmiotu stanowi naruszenie przepisów o ochronie praw autorskich i skutkuje powstaniem określonych tam roszczeń.

  7. Znaki towarowe nie należące do Sprzedającego są wykorzystywane w serwisie i opisach asortymentu Sklepu Internetowego jedynie w celach informacyjnych i stanowią przedmiot uprawnień właściwych podmiotów.

  8. Językiem, który jest stosowany w działalności Sklepu Internetowego, jest język polski. Cała korespondencja z Kupującymi jest prowadzona w języku polskim. Umowa z Kupującym jest zawierana w języku polskim.

  9. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by opisy i fotografie towarów odpowiadały ich rzeczywistym cechom, parametrom i wyglądowi. Wygląd, kolorystyka czy inne cechy towarów dostępnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą jednak odbiegać od prezentowanych na zdjęciach i rysunkach producenta oraz opisów przekazanych przez producenta. Różnice w kolorystyce towarów widocznych w serwisie Sklepu Internetowego w stosunku do ich rzeczywistych kolorów mogą wynikać z ustawień kart grafiki i parametrów urządzeniam na którym Kupujący ogląda asortyment Sklepu Internetowego.

  10. Cennik oraz informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie odzwierciedlenie oferty producentów i dostawców, dlatego też Sprzedający nie gwarantuje pełnej dostępności produktów widocznych w module wyszukiwania. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych serwisie Sklepu Internetowego, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje z chwilą złożenia przez Sprzedającego oświadczenia o przyjęciu oferty Kupującego.

  11. W przypadku powstania wątpliwości Kupującego w zakresie opisów, fotografii, indeksów czy kolorystyki towarów, wszelkiej pomocy i wyjaśnień udziela obsługa Sklepu Internetowego.

  12. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego

  13. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów określonych niniejszym regulaminem jest sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku kiedy umowa sprzedaży została zawarta z Kupującym nie będącym konsumentem, sądem właściwym jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.


Accept

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.